Telerik Academy

Жури

Локалното българско жури се състои от опитни софтуерни инженери, предприемачи, учени и мениджъри, които ще оценяват проектите на българските участници от гледна точка на иновативност, бизнес идея, техническа имплементация и принос към науката. Най-добрите проекти ще бъдат класирани за финален кръг и ще се състезават на глобално равнище с най-добрите проекти от целия свят.


 • Boris Kolev

  Борис Колев

  Млад предприемач с дългогодишен опит в създаването и развитието на технологични компании и проекти в сферата на иновациите.

  Генерален директор и основател на JT International Group – Българска група от стартъпи и компании в сферата на маркетинговите и технологични иновации. Управляващ съдружник в DigiMark – Българска компания за разработка на мобилен софтуер ; съосновател и член на борда на директорите на Сдружение „КСО България“ и Фондация „Мастърмайнд България“. Има богат опит, като предприемач и мениджър на иновативни софтуерни проекти, мобилни платформи и решения, внедряване на новаторски хардуерни решения за корпоративни, индустриални и маркетингови нужди.

  През 2008 г. получава наградата „Europe’s Best Young Entrepreneurs” от световното бизнес издание BusinessWeek Worldwide след успеха на първата си компания. Притежава сериозен опит в стратегическото планиране, консултиране и менторство на стартиращи бизнес проекти.


 • проф. д.т.н. Елена Шойкова

  Хоноруван преподавател по Софтуерно инженерство в УНИБИТ. Професор по електроника в Технически университет - София

  Директор на Научно-изследователската лаборатория по технологии и стандарти за електронно обучение (създадена през 1997 г.). Има повече от 230 публикации. Участва в интердисциплинарни и приложни изследвания и иновации в следните области:  софтуерно инженерство, технологично-базирано обучение, отворени образователни ресурси управление на знания, социални компютърни приложения, цифрови хранилища и стандарти за е-обучение - SCORM, IMS LD.

  Участвала е в повече от 50 проекта по международни и национални програми - 6РП, ЮНЕСКО, ФАР, ТЕМПУС, СОКРАТ "Еразъм", ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, MICROSOFT (TENCompetence, ALIPRO, CEEVU, VLE ECADELL, THEIERE, METASPEED, EUE-Net, Microsoft Peer Coaching.


 • доц. д-р Дойно Петков

  Заместник-директор на Института за космически изследвания и технологии в БАН 

  Член и ръководител на отдел "Международно научно сътрудничество и програми" в БАН. Участвал е и е ръководил много проекти в сферата на анализи на системи, дизайн и компютърни приложения (в автоматизацията на научни експерименти), високоскоростна спректроскопия,  инструментариум за далечно проучване (включително и космическия сегмент), обработване на изображения и разпознаване на модели (в наблюдавани отдалеч изображения)


 • д-р. инж. Никола Ралев

  COO, Сетелис Лабс ООД

  Разполага с дълогодишен опит в различни области на софтуерното инженерство, от имплементирането на мобилни приложения до SCADA системи за наблюдение и контрол на индустриални обекти. Участвал и печелил първа награда в състезание по роботика в Технически Университет Лунд, Швеция. Част е и от екип, който разработва иновативно решение за разпределено разпространение на “live онлайн“ видео съдържание.

  Д-р Ралев е съосновател на Сетелис Лабс ООД - българска компания в сферата на софтуерните услуги, специализирана в изграждане на цялостни софтуерни решения и интеграция на информационни системи и ИТ консултиране. • доц. д-р инж. Петко Русков

  Доцент д-р инж. Петко Русков има богат опит като предприемач, преподавател и консултант в областта на компютърното инженерство.

  Опитът му в областта на технологичното предприемачество се изразява в преподаване на дисциплини като "Технологично предприемачество" и други иновативни курсове в университети в България. Работи по теми  и проекти за проучвания, развитие и комерсиализация на технологиите, научен ръководител е на  докторанти и студенти. Той е консултант и ментор на студентски екипи за участие в национални, европейски и световни състезания за разработване на бизнес планове и иновативни компании, включително Intel Challenge, BizBarcelona, JA-YE. Член e на BizBarcelona Global Nominating Committee, JA Bulgaria, САИ и др. Участва в редакционни  колегии и програмни комитети на редица национални и международни конференции. Има издадени 3 книги и над 120 публикации в списания и конференции.


 • проф. д-р Румен Николов

  Преподавател в УНИБИТ, ръководител на департамент "Компютърни науки" и ръководител на катедрата на UNESCO по ИКТ в библиотекознанието, образованието и културното наследство 

  Д-р Николов е преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии и ръководител на катедрата на UNESSCO по ИКТ в библиотекознанието, образованието и културното наследство. Той е президент на Virtech Ltd и координатор на VirtSOI (Virtual Services and Open Innovation) Living Lab в София. Работи в сферата на дигиталните хранилища и услуги, управлението на знанието, иновациите, е-образованието, бъдещия Интернет, приложението на Living Labs методологията и инструментите в разработването на иновативни продукти и услуги и др. Участвал е в над 60 евопейски проекта за развойна дейност от FP4, FP5, FP6 и FP7 като ELLIOT, TARGET, SISTER, ECOSPACE, TENCompetence, Kaleidoscope, MECITV, UNITE, Proteleuses, etc.  Има над 100 публикации.


 • Stefan_Lilov

  Стефан Лилов

  Стефан Лилов е професионалист в сферата на мобилните решения и  телекомуникации с богат опит в разработване на решения за световни пазарни
  лидери като Bezeq, Samsung, ASUS, ATKearney и др.

  С ентусиазъм и страст Стефан Лилов  търси иновативни и находчиви  подходи  за прилагането на мобилните технологии в модерния начин на живот. В професионален план, най-големият му  приоритет  е откриването на нови бизнес възможности, които ще добавят повече стойност за всички членове на глобалното мобилно общество. През  годините Стефан е бил технически директор и директор „Бизнес развитие“ в Бианор, а в момента заема длъжността директор „Продукти“ в iMediaShare. Стефан притежава магистърска степен по телекомуникации от Технически  университе - София.


Препоръчителни критерии за оценка 2013

(0 = не; 3 = в известна степен; 5 = да)

 • Въздействие
 • Какво въздействие (като качество и количество) може да има това решение? Представлява ли решение на голям или малък проблем?

 • Творчески подход
 • Доколко е приложен  творчески подход? Предлага ли се ново решение или нещо, което не е опитвано преди? Представлява ли решение, което още не е  предоставено от пазара?

 • Сложност
 • Какъв напредък е постигнат по време на събитието?  Започват от нулата или надграждат върху съществуващо

 • Сътрудничество
 • Включва ли екипът множество членове? Екипът сътрудничи ли си с други  участници  (виртуални или на други места), за да разработи по-широкообхаватно решение?

 • Продукт
 • Доколко този проект отговаря на нуждите на предизвикателството,  с което те са се наели да се справят? Доколко достъпна е технологията? Предоставено ли е цялостно решение или има още много работа по проекта?

 • Устойчивост
 • Колко добър е планът им за следващия етап?  Доколко те са добре подготвени да продължат работа и след събитието?

 • Представяне
 • Добра ли бе  вътрешната комуникация на екипа? Успяха ли ефективно да опишат историята на проекта и в какво се състои важността му? Колко добре отговориха на въпросите на журито?


2013 Recommended Judging Criteria

(0 = no; 3 = somewhat; 5 = yes)

 • Impact
  How much impact (quality and quantity) can this solution have? Does this solve a
  big problem or a little problem?
 • Creativity
  How creative is the approach? Is the solution new and something that hasn’t
  been attempted before? Is it something that isn't being addressed by the market.
 • Complexity
  How much progress did they make during the event? Did they start from scratch
  or build on an existing solution?
 • Collaboration
  Are there multiple members of the team? Did the team work with others (either
  virtual participants or other locations) to help develop a broader solution?
 • Product
  How well does this project fit the needs of the challenge they chose to tackle?
  How user friendly is the technology? Is it a complete solution, or do they have a
  long way to go?
 • Sustainability
  How good is their plan for next steps? How prepared are they to continue their
  work beyond the event?
 • Presentation
  How well did the team communicate? Are they effective in telling the story of the
  project and why it is important? How well did they respond to questions from
  judges?

На глобално ниво жури, излъчено от НАСА, ще прецени кои са победителите в няколко категории:

 • Galactic Impact
 • People’s Choice
 • Most Inspiring
 • Best Use of Data
 • Most Disruptive
 • Most Innovative

Организатори

В организационния екип на събитието NASA Space Apps Challenge 2013 – София, участват представители на академичната общност, университети, бизнеса, неправителствени организации, Посолството на САЩ в България и граждани.